Program lojalnościowy

Jak to działa? Zbieraj punkty i odbieraj nagrody. To proste!

Każda wydana złotówka (1zł) w sklepie internetowym www.somap.pl premiowana jest 3 punktami programu lojalnościowego, które w kolejnych zamówieniach możesz wymienić na inne produkty dostępne w sklepie. Program dostępny jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Punkty programu lojalnościowego pojawią się na Twoim koncie w momencie zrealizowania zamówienia. W panelu "Moje konto" znajdziesz informację o przydzielonych punktach oraz przycisk umożliwiający przejście do listy produktów które możesz wymienić za punkty programu lojalnościowego.

Prawda że proste?

OFERTA SPECJALNA:
- zapisz się do newslettera jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach a otrzymasz jednorazowo 100 punktów,
- wystaw opinię na karcie produktu który zamówiłeś a otrzymasz 50 punktów.

 

  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO SOMAP.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Sławomir Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI "SOMAP" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy, NIP 6462056771, REGON 240730965, adres poczty elektronicznej: somapsklep@somap.pl.
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://somap.pl/.

2. DEFINICJE:
2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KATALOG NAGRÓD – katalog prezentujący Nagrody, które Klient może otrzymać za uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.
2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.4. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Sławomir Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI "SOMAP" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy, NIP 6462056771, REGON 240730965, adres poczty elektronicznej: somapsklep@somap.pl.
2.1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.7. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie za darmo Produktu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.1.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://somap.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym i dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
3.1.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego również w przypadku dokonania zakupu Produktu w sklepie stacjonarnym Organizatora poprzez wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz podanie niezbędnych danych tj.: imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku Organizator samodzielnie założy Uczestnikowi konto w Sklepie Internetowym w celu ewidencjonowania uzyskanych przez Uczestnika punktów. Organizator podaje Uczestnikowi wstępne hasło do zalogowania się na tak utworzone konto, w celu umożliwienia Uczestnikowi samodzielnego korzystania z Konta.
3.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: somapsklep@somap.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 10 lutego 2018 r. przez czas nieokreślony.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym lub w sklepie stacjonarnym Organizatora.
4.3. Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

1 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 3 Punkty.

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu.
4.4. Dodatkowo Punkty są przyznawane za:
4.4.1. Zapis do newslettera – 100 Punktów;
4.4.2. Napisanie recenzji zakupionego przez Uczestnika Produktu w Sklepie Internetowym – 50 Punktów.
4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.3, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
4.5.1. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
4.6. Po wysyłce do Klient zakupionego Produktu lub w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, po zakupie Produktu, Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: somapsklep@somap.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy.

5. WYMIANA PUNKTÓW NA PRODUKT
5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Klient nie może zapłacić za Produkt w części Punktami, a w części pieniędzmi.
5.2. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
5.3. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
5.4. Klient ponosi symboliczny koszt Produktu 0,01 zł zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi programami  lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.     
5.7. Sponsorem Nagród jest Organizator.

6. DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: somapsklep@somap.pl albo pisemnie na adres Administratora: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: somapsklep@somap.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: somapsklep@somap.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 28, 43-100 Tychy.
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

POBIERZ REGULAMIN

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl